Regulamin
Kontakt
71 315 16 75
71 75 03 179
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY W FORMIE FAXU
Twoje konto
Login
Hasło
Koszyk
Produktów:
0
Wartość:
0.00 PLN
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Wstęp:

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.b2bsecurity.pl realizuje Henryk Benkowski , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39 , 55-090 Długołęka , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8941898919 .

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@b2bsecurity.pl , tel. : 71 315 16 75, fax : 71 75 03 179

§ 1: Definicje

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - właściciel Sklepu,

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej: www.b2bsecurity.pl

Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gwarancja – dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, na podstawie którego wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Koszty dostawy – koszty wydania, w szczególności koszty opakowania oraz ubezpieczenia Produktu, a także koszty jego przesłania oraz odebrania.

Osoba niebędąca konsumentem–osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dla której zawarcie Umowy sprzedaży jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za osobę niebędącą konsumentem rozumienie się również Kupującego oznaczonego w niniejszej Umowie jako osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Produkt - dostępna w ofercie Sprzedającego rzecz ruchoma będąca przedmiotem niniejszej Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Producent – przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie.

umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

§ 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem sklepu , Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu , Klient może dokonać zakupu produktów na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3: Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia , Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki :

 1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”'

 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Do kasy ”

 3. do wyboru Kupujący ma do wyboru trzy opcje :

  - Zarejestrowany klient (należy podać login i hasło do konta, po wcześniejszej rejestracji);

  - Nowy klient (klient musi przejść proces rejestracji)

  - Zamówienie bez zakładania konta (Kupujący nie musi rejestrować się aby dokończyć proces zamówienia produktu)

 4. Po wyborze jednej z powyższych opcji Kupujący klika w przycisk „Do kasy”, zostanie przekierowany na formularz , w którym podaje dane do wysyłki , dane do faktury.

 5. Po wypełnieniu formularza, Kupujący jest przekierowany na stronę sklepu, na której sprawdza dane , które wcześniej wypełniał, wybiera sposób dostawy oraz ma możliwość wpisania komentarza do zamówienia.

 6. W końcowym etapie Kupujący potwierdza wszystkie dane, po sprawdzeniu klika w przycisk Potwierdź zamówienie.

Złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy.

W pierwszej wiadomości po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania oferty przez sprzedawcę wraz z informacją , że w ciągu najbliższych 4 dni roboczych otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Jeżeli Klient w ciągu tego czasu nie zostanie poinformowany, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą czy zamówienie zostało dostarczone do Sprzedawcy.

Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem :

 1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt w granicach 35,00 – 100,00 zł netto (w zależności od wagi i gabarytów przesyłki), orientacyjny czas dostawy 24-48 godziny od chwili realizacji zamówienia.

 2. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej - koszt 15,00 – 30,00 zł netto (w zależności od wagi i gabarytów przesyłki)

 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej : przesyłka pobraniowa – koszt w granicach 45,00 – 120,00 zł netto (w zależności od wagi, gabarytów oraz wartości zamówienia)

 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący , chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty :

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy BZ WBK S.A. 44 1090 1522 0000 0000 5205 8973

 2. osobiście w siedzibie firmy : B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39, 55-090 Długołęka.

§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo jest potwierdzany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późniejszej wysyłki zamówienia. Opóźnienia mogą być spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy (warunki pogodowe, zamachy terrorystyczne, opóźnienia związane z obsługą celną, pomyłkami producentów itp.) O opóźnieniach Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie bądź w formie wiadomości e-mail.

Przy zamówieniu niektórych produktów Sprzedawca ma prawo egzekwować od Kupującego zadatku na poczet zamówienia, kwotę ustala Sprzedawca, jednakże zadatek nie odpowiada 100% wynagrodzenia za wykonaną usługę/towar. Kwota ta nie jest zwracana Kupującemu , jeżeli odstąpi od umowy.

Po realizacji zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - fakturę.

§ 6: Odstąpienie od umowy oraz zwroty

Konsument , który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść .

Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Konsument wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.

(podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

§ 7: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

§ 8: Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przesyłki .

§ 9: Ochrona danych osobowych i pliki cookies

  1). Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest :

B2B Security Henryk Benkowski z siedzibą przy ul. Słonecznej 39 , 55-090 Długołęka NIP 8941898919 REGON 930948584

Podmiotami przetwarzającymi są : home.pl S.A. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 8522103252 , Innovation Software Sp. z o.o. ul. Kleczkowska 30 50-227 Wrocław NIP 8952057299 .

  2) .Dane Inspektora Ochrony Danych

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: inspektor@b2bsecurity.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39 , 55-090 Długołęka

  3).Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Otrzymaliśmy zamówienie dotyczące założenia w systemie internetowym GUARDKAM.PL

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu którym jest:

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym

egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie

oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

windykacja należności;

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

  4). Udostępnianie Danych Osobowych

Firma B2B Security Henryk Benkowski może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.

Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

§ 11: Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.

 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej. 

Regulamin sklepu internetowego

 

Wstęp:

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.b2bsecurity.pl realizuje Henryk Benkowski , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39 , 55-090 Długołęka , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8941898919 .

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@b2bsecurity.pl , tel. : 71 315 16 75, fax : 71 75 03 179§ 1: DefinicjeKonsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - właściciel Sklepu,

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej: www.b2bsecurity.pl

Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gwarancja – dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, na podstawie którego wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Koszty dostawy – koszty wydania, w szczególności koszty opakowania oraz ubezpieczenia Produktu, a także koszty jego przesłania oraz odebrania.

Osoba niebędąca konsumentem–osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dla której zawarcie Umowy sprzedaży jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za osobę niebędącą konsumentem rozumienie się również Kupującego oznaczonego w niniejszej Umowie jako osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Produkt - dostępna w ofercie Sprzedającego rzecz ruchoma będąca przedmiotem niniejszej Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Producent – przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie.

umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).§ 2: Postanowienia wprowadzająceZa pośrednictwem sklepu , Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu , Klient może dokonać zakupu produktów na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.§ 3: Składanie zamówieniaW celu złożenia zamówienia , Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki :

 1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”'

 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Do kasy ”

 3. do wyboru Kupujący ma do wyboru trzy opcje :

  - Zarejestrowany klient (należy podać login i hasło do konta, po wcześniejszej rejestracji);

  - Nowy klient (klient musi przejść proces rejestracji)

  - Zamówienie bez zakładania konta (Kupujący nie musi rejestrować się aby dokończyć proces zamówienia produktu)

 4. Po wyborze jednej z powyższych opcji Kupujący klika w przycisk „Do kasy”, zostanie przekierowany na formularz , w którym podaje dane do wysyłki , dane do faktury.

 5. Po wypełnieniu formularza, Kupujący jest przekierowany na stronę sklepu, na której sprawdza dane , które wcześniej wypełniał, wybiera sposób dostawy oraz ma możliwość wpisania komentarza do zamówienia.

 6. W końcowym etapie Kupujący potwierdza wszystkie dane, po sprawdzeniu klika w przycisk Potwierdź zamówienie .Złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy.W pierwszej wiadomości po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania oferty przez sprzedawcę wraz z informacją , że w ciągu najbliższych 4 dni roboczych otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Jeżeli Klient w ciągu tego czasu nie zostanie poinformowany, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą czy zamówienie zostało dostarczone do Sprzedawcy.

Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.§ 4: Formy dostawy i metody płatnościKupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem :

 1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt w granicach 35,00 – 100,00 zł netto (w zależności od wagi i gabarytów przesyłki), orientacyjny czas dostawy 24-48 godziny od chwili realizacji zamówienia.

 2. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej - koszt 15,00 – 30,00 zł netto (w zależności od wagi i gabarytów przesyłki)

 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej : przesyłka pobraniowa – koszt w granicach 45,00 – 120,00 zł netto (w zależności od wagi, gabarytów oraz wartości zamówienia)

 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący , chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty :

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy BZ WBK S.A. 44 1090 1522 0000 0000 5205 8973

 2. osobiście w siedzibie firmy : B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39, 55-090 Długołęka.

§ 5: Realizacja zamówieniaRealizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.Czas realizacji zamówienia każdorazowo jest potwierdzany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późniejszej wysyłki zamówienia. Opóźnienia mogą być spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy (warunki pogodowe, zamachy terrorystyczne, opóźnienia związane z obsługą celną, pomyłkami producentów itp.) O opóźnieniach Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie bądź w formie wiadomości e-mail.Przy zamówieniu niektórych produktów Sprzedawca ma prawo egzekwować od Kupującego zadatku na poczet zamówienia, kwotę ustala Sprzedawca, jednakże zadatek nie odpowiada 100% wynagrodzenia za wykonaną usługę/towar. Kwota ta nie jest zwracana Kupującemu , jeżeli odstąpi od umowy.

Po realizacji zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - fakturę.§ 6: Odstąpienie od umowy oraz zwrotyKonsument , który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu .Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść .

Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Konsument wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.

(podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

§ 7: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).§ 8: Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przesyłki .

§ 9: Ochrona danych osobowych i pliki cookies

  1). Kto jest administratorem danych osobowych?

 1.  

    

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest :

B2B Security Henryk Benkowski z siedzibą przy ul. Słonecznej 39 , 55-090 Długołęka NIP 8941898919 REGON 930948584

Podmiotami przetwarzającymi są : home.pl S.A. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 8522103252 , Innovation Software Sp. z o.o. ul. Kleczkowska 30 50-227 Wrocław NIP 8952057299 .  2) .Dane Inspektora Ochrony Danych

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: inspektor@b2bsecurity.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39 , 55-090 Długołęka  3).Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowychOtrzymaliśmy zamówienie dotyczące założenia w systemie internetowym GUARDKAM.PL

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu którym jest:

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym

egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie

oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

windykacja należności;

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

  4). Udostępnianie Danych Osobowych

   

Firma B2B Security Henryk Benkowski może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.

Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.§ 11: Postanowienia końcowe 1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.

 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej. 

T400.jpg
1752.00
1601.46
Informacje o produkcie